wejherowo2016 Wyższe Franciszkańskie Seminarium Duchowne Wyższe Franciszkańskie Seminarium Duchowne Wyższe Franciszkańskie Seminarium Duchowne Wyższe Franciszkańskie Seminarium Duchowne

Działalność naukowa


Działalność dydaktyczno-naukowa
wykładowców WSD we Wronkach
w roku akademickim 2015/2016

(na podstawie nadesłanych ankiet – kolejność alfabetyczna)

 


o. dr Arkadiusz M. Czaja OFM

DZIAŁALNOŚĆ PEDAGOGICZNO-DYDAKTYCZNA

WSD OFM we Wronkach: Prawo kanoniczne

Nowicjat Zgromadzenia ss. Elżbietanek w Puszczykowie: Prawo kanoniczne

Nowicjat Prowincji św. Franciszka z Asyżu OFM w Osiecznej: Prawo kanoniczne

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Opublikowane oraz oddane do druku książki i artykuły

 1. Miejsca i czasy święte w aktualnym prawie kodeksowym oraz partykularnym, Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne, Toruń 2016.
 2. Niedziela dniem świętym. Studium pastoralno-kanoniczne, Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne, Brodnica – Toruń 2016.
 3. Znaczenie profesji we Franciszkańskim Zakonie Świeckich w aspekcie kanoniczno-teologicznym, w: Omnia in manus Tuas. XXV-lecie istnienia Prowincji św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, red. F.T. Janka, Poznań 2016, s. 247–256.
 4. Sędzia w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa, w: Struktura i działalność Sądu Diecezjalnego w Tarnowie w latach 1983–2015, red. R. Kantor, Tarnów 2016 [artykuł przyjęty do druku].
 5. Znaczenie posługi wikariusza parafialnego we współczesnym duszpasterstwie „Quaestiones Selectae. Zeszyty Naukowe” XXII (2015), nr 33, s. 61–67.
 6. Znaczenie posługi asystenta duchowego dla wspólnot Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w aspekcie kanoniczno-teologicznym, „Ateneum Kapłańskie” 165 (2015),
  z. 3 (640), s. 503–514.
 7. Znaczenie niedzieli w życiu katolika, „Quaestiones Selectae. Zeszyty Naukowe” XXII (2015), nr 33, s. 53–60.
 8. Ołtarz miejscem świętym, „Quaestiones Selectae. Zeszyty Naukowe” XXII (2015), nr 33, s. 45–52.
 9. Podstawy prawne dotyczące piątku jako dnia pokuty, „Ateneum Kapłańskie” 167 (2016), z. 2 (645), s. 260-282.
 10. Znaczenie miłość małżeńskiej w aspekcie kanoniczno-pastoralnym, „Prawo Kanoniczne. Kwartalnik Prawno – Historyczny” 59 (2016) [artykuł przyjęty do druku].
 11. A selection of issues concerning friday as the day of penance in the aspect of canon law „The Review of Comparative Law” XXI (2016), No. 2 [artykuł przyjęty do druku].
 12. Geneza i znaczenie posługi rodziców chrzestnych w ujęciu liturgiczno-kanonicznym „Ruch Biblijny i Liturgiczny. Czasopismo Polskiego Towarzystwa Teologicznego” LXIX (2016), nr 4 [artykuł przyjęty do druku].
 13. Rola i znaczenie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich we współczesnej ewangelizacji, „Toruńskie Wiadomości Kościelne. Urzędowe Pismo Diecezji Toruńskiej” XXV (2016), nr 1–2 (96–97), [artykuł przyjęty do druku].
 14. Franciszkański Zakon Świeckich jako zakon, w: Charyzmat franciszkański dzisiaj na podstawie Reguły. Materiał do formacji ciągłej we Franciszkańskim Zakonie Świeckich w Polsce na rok 2017, praca zbiorowa, Warszawa 2017 [artykuł przyjęty do druku].
 15. Franciszkański Zakon Świeckich jako zakon franciszkański, w: Charyzmat fran-ciszkański dzisiaj na podstawie Reguły. Materiał do formacji ciągłej we Franciszkańskim Zakonie Świeckich w Polsce na rok 2017, praca zbiorowa, Warszawa 2017 [artykuł przyjęty do druku].
 16. 16. Znaczenie i specyfika profesji we Franciszkańskim Zakonie Świeckich, w: Charyzmat franciszkański dzisiaj na podstawie Reguły. Materiał do formacji ciągłej we Franciszkańskim Zakonie Świeckich w Polsce na rok 2017, praca zbiorowa, Warszawa 2017 [artykuł przyjęty do druku].
 17. Pojęcie i znaczenie profesji we Franciszkańskim Zakonie Świeckich, „Toruńskie Wiadomości Kościelne. Urzędowe Pismo Diecezji Toruńskiej” XXIV (2015), nr 3–4 (94–95), s. 219–224.
 18. Niedziela dniem odpoczynku, „Głos Świętego Franciszka” 57 (2016), nr 9,
  s. 31–36.
 19. Miłość jako czynnik wpływający na świętość małżonków, „Z życia naszej Wspólnoty” V (2016), nr 116, s. 2–3.
 20. Prawa i obowiązki rodziców chrzestnych „Franciszkański Biuletyn Informacyjny” XVI (2016), nr 1 (35), s. 11–13.
 21. Rodzina, „Z życia naszej Wspólnoty” V (2016), nr 114, s. 5–6.
 22. 22. Sanktuarium miejscem świętym „Franciszkański Świat. Czasopismo Młodych” 25 (2016), nr 1 (85), s. 4–7.
 23. Specyfika posługi asystenta duchowego we Franciszkańskim Zakonie Świeckich „Głos Świętego Franciszka” 56 (2015), nr 12, s. 31–32 [artykuł został przedrukowany do miesięcznika „Tercjarz. Miesięcznik Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
  w Brodnicy” X (2016), nr 4 (109), s. 2–3].
 24. Skutki złożonej profesji we Franciszkańskim Zakonie Świeckich, „Franciszkański Świat. Czasopismo Młodych” 24 (2015), nr 3 (83), s. 24–28.
 25. Troska o wierność życia według Ewangelii. Konferencja formacyjna, „Głos Świętego Franciszka” 56 (2015), nr 7/8, s. 25–28.

Recenzja wydawnicza

Święty Izydor wołkami orze… Święci patroni w życiu wsi polskiej, red. H. Igna-towicz, A. Kosmacz, M. Sawicka, Szreniawa 2016

Referaty i odczyty na sympozjach, konferencjach

Znaczenie i natura profesji wieczystej. Wykład wygłoszony na międzynarodowym spotkaniu naukowo-formacyjnym Konferencji Północnosłowiańskiej Zakonu Braci Mniejszych. Duszniki-Zdrój, 8 lipca 2015 roku

Duchowość franciszkańska – jej źródła oraz wpływ na współczesne życie chrześcijanina. Wykład wygłoszony w ramach formacji dla członków wspólnoty miejscowej Franciszkańskiego Zakonu Świeckich z Sierakowic. Sierakowice,
4 listopada 2015 roku

Kult i procedura kanonizacji Świętego Franciszek z Asyżu. Wykład wygłoszony w ramach formacji dla członków wspólnoty miejscowej Franciszkańskiego Zakonu Świeckich z Brodnicy. Brodnica, 28 lutego 2016 roku

Nowe procedury sądowe związane z stwierdzenia nieważności małżeństwa według motu proprio Mitis iudex Dominus.                 Wykłady w ramach spotkania naukowo-formacyjnego dla kapłanów z Prowincji św. Franciszka z Asyżu w Polsce. Pakość, 31 marca 2016 roku

Znaczenie sankcji karnych w prawie kanonicznym. Wykłady w ramach spotkania naukowo-formacyjnego dla kapłanów z Prowincji św. Franciszka z Asyżu w Polsce. Pakość, 31 marca 2016 roku

Znaczenie i skutki profesji wieczystej złożonej w Zakonie Braci Mniejszych. Wykłady w ramach spotkania naukowo-formacyjnego dla zakonników z Polski, Białorusi i Ukrainy. Toruń, 5 lipca 2016 roku

UDZIAŁ W SYMPOZJACH I ZJAZDACH

Sympozjum Oblicza miłosierdzia. WSFH w Toruniu, 12.03.2016 roku (uczestnik)

INNA DZIAŁALNOŚĆ

Przewodniczący Komisji Prawnej w Prowincji Świętego Franciszka z Asyżu

Sędzia Sądu Diecezji Toruńskiej

Adwokat kościelny w kanonicznych procesach karno-administracyjnych

Przewodniczący Komisji Statutowej Rady Narodowej Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce

Członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

Gwardian klasztoru w Miłakowie

 

 

 

 

o. dr Filemon T. Janka OFM

DZIAŁALNOŚĆ PEDAGOGICZNO-DYDAKTYCZNA

WT UAM w Poznaniu (studia stacjonarne): Filozofia przyrody

WT UAM w Poznaniu (studia podyplomowe): Ogólna metodologia nauk z elementami nauk teologicznych; Etyka i pedagogika-inspiracje filozoficzne (wykład monograficzny)

WSFH w Toruniu: Filozofia

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Opublikowane oraz oddane do druku książki i artykuły

Książki:

Omnia in manus Tuas, XXV-lecie istnienia Prowincji Św. Franciszka
z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych w Polsce.
Poznań 2016 (redaktor)

Działalność naukowa i pisarska franciszkanów Prowincji św. Franciszka
z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych w Polsce
. Poznań 2016 (redaktor)

Artykuły:

Współczesne odrzucenie śmierci znakiem sprzeciwu wobec rzeczy ostatecznych,
w: Omnia in manus Tuas, XXV-lecie istnienia Prowincji Św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych w Polsce. Poznań 2016

Jana Dunsa Szkota dowód na istnienie Boga (oddane do druku), Gniezno 2016

Referaty i odczyty na sympozjach, konferencjach

Wykład inauguracyjny: Niepokalane Poczęcie NMP – Jana Dunsa Szkota subtelny
i wnikliwy dyskurs rozumu i wiary
. WSD OFM we Wrocławiu, 30.09.2015 r.

Udział w sympozjach i zjazdach

Sympozjum: Oblicza miłosierdzia, WSFH w Toruiu 12.03.2016 r. (uczestnik)

Promocja Księgi Wyjścia w tłumaczeniu na j. kaszubski autorstwa o. prof. dr hab. Adama Sikory – Knéga Wińdzeniô, Wejherowo, 20.07.2016 r. (uczestnik)

INNA DZIAŁALNOŚĆ

Prowincjał Prowincji św. Franciszka z Asyżu w Polsce (do 12.05.2016)

Wikariusz Prowincjalny (od 12.05.2016)

Członek Zarządu UFME (Unio Fratrum Minorum Europae)

Członek KPF (Konferencja Prowincjałów Franciszkańskich)

Członek KWPZM (Konferencja Wyższych Przełożonych zakonów Męskich)

 

 


 

o. dr Bernard J. Marciniak OFM

DZIAŁALNOŚĆ PEDAGOGICZNO-DYDAKTYCZNA

WSFH w Toruniu: Filon z Aleksandrii. Aleksandryjska interpretacja Biblii

FLO i FT w Toruniu: j. łaciński i kultura antyczna

WSD OFM we Wronkach: j. grecki oraz j. włoski

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Opublikowane oraz oddane do druku książki i artykuły

Medical metaphors in Augustine’s Letters, „Vox Patrum”, Lublin

Zdrowie św. Augustyna w świetle jego Listów, w: Omnia in manus Tuas, XXV-lecie istnienia Prowincji Św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, Poznań 2016

Referaty i odczyty na sympozjach, konferencjach

Halloween. Geneza i istota. FOES Toruń 24.10.2015 r.

Homo monasticus. Wydział Filologii UMK Toruń 5.04.2016 r.

Udział w sympozjach i zjazdach

Misericordiae vultus. Sympozjum z okazji XXV-lecia istnienia Prowincji św. Franciszka . Toruń       12.03.2016 (organizator)

INNA DZIAŁALNOŚĆ

Definitor (do 12.05.2016 r.)

Minister Prowincjalny (od 12.05.2016 r.)

Rektor WSFH

Dyrektor FLO oraz FT (do 30 czerwca 2016 r.)

Członek Sekcji Patrystycznej przy Komisji ds. nauki Katolickiej KEP

 


 

o. dr Alojzy Pańczak OFM

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Opublikowane oraz oddane do druku książki i artykuły

Książka: Apostolstwo Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w jego aspektach teologicznych, historycznych i konkretnych formach, Warszawa-Woźniki 2016.

Klasztor i kościół franciszkanów w Woźnikach – szkic historyczny [w: ] J. Gawron, D. Matuszewski, Ojciec Zdzisław Regulski – woźnicki franciszkanin 1937 – 1993, Grodzisk Wlkp. 2016, s. 93 – 96.2.

Wschowscy luteranie wobec miejscowych klasztorów w okresie zaprowadzenia reformacji (1552 – 1558) [w: ] Reformacja i tolerancja. Jedność w różnorodności? Współistnienie różnych wyznań na Ziemi Wschowskich i pograniczu Wielkopolsko-Śląskim, Wschowa – Leszno 2015, s. 87 – 118     7.

Towarzyszki św. Klary w świetle źródeł klariańskich [w:] Omnia in manus Tuas. XXV-lecie istnienia prowincji św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych, Poznań 2016, s. 161 – 170.

Błogosławiony Luchezjusz z Poggibonsi [w: ] „Głos św. Franciszka” 56 (2015) 12, s. 25 – 30.

Archiwum Generalne Wielkopolskiej Prowincji Bernardynów pw. Matki Bożej Anielskiej we Wschowie. Historia – zasoby – działalność, (oddany do druku)

Posługa duszpasterska ojca Zdzisława Regulskiego OFM poza Woźnikami w świetle księgi “Prace pozadomowe” [w: ] J. Gawron, D. Matuszewski, Ojciec Zdzisław Regulski – woźnicki franciszkanin 1937 – 1993, Grodzisk Wlkp.  2016, s. 41 – 48.

Pomoc mieszkańców Woźnik w prowadzonych przez ojca Zdzisława Regulskiego pracach w świetle kroniki klasztornej [w: ] J. Gawron, D. Matuszewski, Ojciec Zdzisław Regulski – woźnicki franciszkanin 1937 – 1993, Grodzisk Wlkp.  2016, s. 48 – 55.

Referaty i odczyty na sympozjach, konferencjach

Archiwum Generalne Wielkopolskiej Prowincji Bernardynów pw. Matki Bożej Anielskiej we Wschowie. Historia – zasoby – działalność. Woźniki

Konferencja Życie duchowe na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim. Wschowa 22-23.10. 2015 r.

INNA DZIAŁALNOŚĆ

Asystent regionalny FZŚ regionu poznańskiego

 


 

o. dr Mikołaj J. Rąpała OFM

DZIAŁALNOŚĆ PEDAGOGICZNO-DYDAKTYCZNA

WSD OFM Wronki: Filozofia przyrody

WSD OFM Wronki: Franciszkańska myśl filozoficzna (wykład monograficzny)

FLO i FT Toruń: Religia

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Opublikowane oraz oddane do druku książki i artykuły

Książka: Teorie mineralnych początków życia. Studium filozoficzno-przyrodnicze. Wydawnictwo KUL, Lublin 2016

Ernsta Mayra Biologiczna Koncepcja Gatunku, w: Omnia in manuas Tuas. Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2016

Wiara w Boga – Stwórcę życia a koncepcja abiogenezy (artykuł w druku). Wydawnictwo WAM, Kraków 2016

Referaty i odczyty na sympozjach, konferencjach

Wykład inauguracyjny: Czy człowiek wierzący może być dobrym naukowcem? Inauguracja roku szkolnego 2015/2016. Szkoły Franciszkańskie w Toruniu IX.2015

„Hipoteza podobieństwa” a poszukiwanie życia w kosmosie. Próba analizy krytycznej. Konferencja: Wokół poszukiwania życia w kosmosie. UKSW Warszawa XII.2015

Udział w sympozjach i zjazdach

Konferencja Wokół poszukiwania życia w kosmosie, UKSW XII.2015 (referent)

Sympozjum Oblicza miłosierdzia, WSFH 12.03.2016 r.(uczestnik)

Bet Israel w diasporze, WSFH VI 2016 (uczestnik)

INNA DZIAŁALNOŚĆ

Dziekan WSFH w Toruniu

Przewodniczący Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (WSFH)

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Stypendialnej (WSFH)

Kierownik studiów podyplomowych (WSFH)

Prefekt FLO w Toruniu

Członek-współpracownik sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego


 

o. prof. dr hab. Adam R. Sikora OFM

DZIAŁALNOŚĆ PEDAGOGICZNO-DYDAKTYCZNA

WSD OFM we Wronkach: Wstęp do Pisma Świętego, Ewangelie synoptyczne, Księgi Prorockie i Mądrościowe, Teologia Biblijna

WT UAM w Poznaniu: Seminarium naukowe

Wykłady okolicznościowe:

Cykl wykładów ze Starego Testamentu dla Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla w Morasku (październik – czerwiec 2015/16).

Trzy konferencje biblijne dla ss. Serafitek w Poznaniu (27.09.2015)

Cykl konferencji dla Centralnych Instytucji Archidiecezji Poznańskiej (październik 2015 – maj 2016)

Konferencja nt. „Zakorzenienia w Chrystusie” (Kol 2,7), dla Sióstr Franciszkanek od pokuty i miłości chrześcijańskiej, Orlik 16.01.2016 r.

Prelekcja na temat teorii przekładu biblijnego na przykładzie Księgi Wyjścia, Wejherowo (Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubskiej), 20.07.2016r.

Cztery konferencje na temat: „Biblijne podstawy królewskiej godności Chrystusa”, Morasko, 5-6.08.2016r.

Dwie konferencje biblijne na temat Ewangelii według św. Jana, Osieczna 20.08.2016 r.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Opublikowane oraz oddane do druku książki i artykuły

Książki

Śladami Jezusa i Jego Matki. Kalwaria Wejherowska + Święte Miejsca Jerozolimy, Poznań: Prowincja św. Franciszka OFM 2016, ss. 132. (ISBN 978-83-65251-30-5)

Knéga Wińdzeniô (Księga Wyjścia. tłum. z języka hebrajskiego na język kaszubski), Gdańsk: Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 2016, ss. 142 (ISBN 978-83-62137-81-7).

Artykuły

 1. Przekład tekstów Pięcioksięgu na kaszubski, w: Gloriam praecedit humilitas. Księga Pamiątkowa ku czci ks. prof. A. Troniny, red. M. Szmajdziński, Warszawa 2015, 637-650.
 2. Inspiracje biblijne encykliki „Lumen fidei” Ojca świętego Franciszka. W: Spiritus Sanctus et Ecclesia. Opuscula Bogdano Częsz septuagenario dedicata. Red. Paweł Wygralak. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny. Redakcja Wydawnictw 2015 (Opuscula Dedicata, [t.] 10) s. 111-127, Som.
 3. Święty Jan Apostoł na wyspie Patmos „z powodu słowa Bożego i świadectwa” (Ap 1,9). W: Benignus est enim spiritus sapientiae. Opuscula Bogdano Poniży septuagenario dedicata. Red. Mieczysław Mikołajczak. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny. Redakcja Wydawnictw 2015 (Opuscula Dedicata), [t.] 9) s. 41-51, Sum.
 4. Niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do Mnie (Wj 19,4). Komentarz teologiczno-pastoralny, w: Verba Sacra. Biblia Kaszubska. Księga Wyjścia. Knéga Wińdzeniô, Wejherowo 2016, s. 3-4.
 5. Przekład Księgi Wyjścia na kaszubski (fragmenty), w: Verba Sacra. Biblia Kaszubska. Księga Wyjścia. Knéga Wińdzeniô, Wejherowo 2016, s. 5-18.
 6. Przekład Księgi Wyjścia na język polski (fragmenty), w: Verba Sacra. Biblia Kaszubska. Księga Wyjścia. Knéga Wińdzeniô, Urząd Miejski w Wejherowie 2016,
  s. 19-29.
 7. Przekłady tekstów biblijnych z języków greckiego i hebrajskiego na kaszubski,
  w: Omnia in manus Tuas. XXV – lecie istnienia Prowincji św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, red. F. T. Janka, Poznań WT UAM 2016, 89-104.

8.Teologia chrztu w Ewangelii według św. Jana (J 3,1-21; 4,1-30; 9,1-39; 19,34). Próba syntezy, PST 2016 (oddany do druku 20.05.2016)

 1. 9. Kodeks Purpurowy (N; 022) – świadek Ewangelii według św. Marka z Patmos, Warszawa UKSW 2016 (oddany do druku 02.06.2016)

 

Promotor:

Doktorat:

 1. Jakub Jacek Waszkowiak OFM, Siloe w tradycji biblijnej. Studium egzegetyczno-teologiczne, Toruń 2015 (obrona 4.11.2015). Recenzenci: ks. prof. D. Kotecki UMK, ks. prof. F. Mickiewicz UKSW.

Magisteria:

Piotr Krzysztof Alexandrowicz, Hoq-`ôlam i huqqat-`olam w Pięcioksięgu. Studium egzegetyczne, Poznań 2015; recenzent: ks. prof. J. Nawrot.

Adrian Kurczewski, Autoprezentacja Jezusa słowami Psalmów w Ewangeliach kanonicznych. Studium egzegetyczno-teologiczne, Poznań 2016; recenzent ks. prof. M. Mikołajczak.

Robert Łopatka, Obfitość darów jako znak objawienia się Jezusa w Ewangelii według św. Jana.  Studium egzegetyczno-teologiczne, Poznań 2016; recenzent: ks. prof. UAM P. Ostański.

Monika Mendel MChR, Modlitwa w Ewangelii według św. Łukasza. Studium egzegetyczno-teologiczne, Poznań 2016; recenzent: ks. prof. UAM P. Podeszwa.

Recenzje

Prace magisterskie

Natalia Maćkowska, Symbolika chleba w Ewangelii według św. Jana, Poznań 2016; promotor: ks. prof. UAM P. Podeszwa.

Krzysztof Cichowicz, Czterej jeźdźcy Apokalipsy. Studium egzegetyczno-teologiczne, Poznań 2016 (obrona 27.06.2016); promotor: ks. prof. UAM P. Podeszwa.

Monografie lub artykuły w monografiach

Recenzent tomu: Teologia praktyczna, t. 16, 2015 UAM.

Recenzent tomu: „Poznańskie Studia Teologiczne” t. 29 (2015).

Recenzje wydawnicze

Temu, który nas miłuje” (Ap 1,5). Miłość Chrystusa do Kościoła w świetle wybranych tekstów z Apokalipsy św. Jana, „Teologia praktyczna”, t. 16 (2015).

Świadectwo „tego, który widział” (J 19,34-35), „Verbum Vitae” (2016), (wysłana 25.01.2016).

O Bogu miłosiernym i „nie  miłosiernym” w księdze Powtórzonego Prawa, Lignum Vitae(2016) (wysłana 21.05.2016)

Eli, Eli, Lema Sabachthani (Mt 27,46). Aramejskie wyrażenia w greckim tekście Nowego Testamentu, PST (2016) 30 (wysłane: 23.08.2016).

Opinie teologiczne (nihil obstat)

Droga Krzyżowa ze świętym Franciszkiem z Asyżu (wybrane teksty ze źródeł Pism św. Franciszka z Asyżu (Napomnienia) opracowana przez S. Maksymilianę Laskowską OSF i S. Fabiolę Szreder OSF, Orlik 2016 (opinia wydana 25.02.2016).

Udział w sympozjach i sesjach naukowych

Sympozjum Biblistów Polskich, Toruń, 13.09.2015 (uczestnik)

Przekłady tekstów biblijnych na kaszubski. Historia i współczesność, referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. History of Bible Translation. Held at the Academy of Sciences in Prague, 15-16.10.2015 (prelegent).

Purpurowy Kodeks (N; 022) świadek z Patmos Ewangelii według św. Marka, referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Ewangelia wg św. Marka. Geneza – interpretacja – aktualizacja, UKSW 24.11.2015 r., Warszawa (prelegent).

Niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do Mnie (Wj 19,4). Komentarz teologiczno-pastoralny wygłoszony na: Verba Sacra. Biblia Kaszubska. Księga Wyjścia. Knéga Wińdzeniô, Wejherowo 1.02.2016 (prelegent).

Międzynarodowa Konferencja pt. „Oblicza miłosierdzia” w Wyższej Szkole Filologii Hebrajskiej w Toruniu, 12.03.2016 r. (uczestnik).

Teologia chrztu w Ewangelii według św. Jana – referat na Międzyzakładowej Konferencji Naukowej pt. Chrzest Polski – wczoraj i dziś, Poznań WT UAM, 8.04.2016 r., (prelegent).

Sympozjum Biblistów Polskich, Rzeszów, 19-21.09.2016 (uczestnik)

Nagrody:

Nagroda Prezydenta Miasta Wejherowa za Verba Sacra 2016.

Nagroda III stopnia Rektora UAM za „Zestawienié synopticzne” (październik 2015).

Nagroda motywacyjna Dziekana WT UAM za aktywność zawodową (grudzień 2015)

Nagroda III stopnia Rektora UAM za osiągnięcia w pracy naukowej (wrzesień 2016)

INNA DZIAŁALNOŚĆ

Przynależność do:

– Komisji Doktryny Wiary w ramach Wydziału Przekazu Wiary, Nauczania
i Wychowania Katolickiego w Kurii Metropolitalnej w Poznaniu. (od 15.09.2012)

– Stowarzyszenia Biblistów Polskich

– Associazione ex-alunni/e del Pontificio Istituto Biblico

– Rady Naukowej „Studiów Franciszkańskich”

– Rady Naukowej „Lignum Vitae”

– Redakcji tematycznej „Poznańskich Studiów Teologicznych” (od 2013)

– Komisji Dyscyplinarnej UAM (zastępca przewodniczącego) (od 5. 11. 2012)

– Od 2.02.2015 Przewodniczący Komisji ds. Przewodów Doktorskich WT UAM

– Zarządu Prowincji św. Franciszka z Asyżu OFM (do maja 2016)

– Komisji cenzorów Prowincji św. Franciszka OFM (od 2016)

 

 


 

o. prof. UAM dr hab. Borys J. Soiński OFM

DZIAŁALNOŚĆ PEDAGOGICZNO-DYDAKTYCZNA

WT UAM w Poznaniu (studia stacjonarne): Podstawy psychologii, Psychologia ogólna, Psychologia rozwojowa, Psychologia i medycyna pastoralna, Wybrane zagadnienia z torii osobowości (wykłady); Seminarium doktoranckie (1 doktor), Seminarium magisterskie (6 magistrantów), Seminarium licencjackie (3 licencjuszy)

WT UAM w Poznaniu (studia niestacjonarne): Seminarium magisterskie (8 magistrantów)

WSD TChr w Poznaniu: Psychologia ogólna, Psychologia pastoralna (wykłady)

WSD Misjonarzy św. Rodziny w Kazimierzu Biskupim: Psychologia i medycyna pastoralna (ćwiczenia i wykłady, VI rok)

WSD Diecezji Bydgoskiej: Psychologia i medycyna pastoralna (wykłady, VI rok)

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Opublikowane oraz oddane do druku książki i artykuły

 1. Redakcja monografii zbiorowej: Płeć i gender w perspektywie psychologii pastoralnej. WT UAM Poznań 2015
 2. Religijne style poznawcze a postrzeganie św. Jana Pawła II, Benedykta XVI oraz Franciszka przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w: Integralny rozwój osoby. Księga pamiątkowa in honorem Romana Banasika OFMConv i Bolesława Raczka OFMConv, red. P. Michowicz, A. Zając, Kraków 2015, s. 161-189;
 3. Opętanie i trans: kiedy terapia, a kiedy egzorcyzm? Psychologiczne i teologiczne kryteria diagnozy i rozeznania, w: „To urzeczywistniajcie w Kościele, co w Chrystusie Jezusie” Flp 2,5. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Jana Flisa w 70. rocznicę urodzin, red. P. Goniszewski, C. Korzec, WT USz, Szczecin 2015, s. 937-967;
 4. Psychopedagogiczne wyzwania komunikacji wirtualnej, w: Nowe przestrzenie proklamacji Słowa, red. J. Szpet, Poznań: RW WT UAM 2015, s. 19-42;
 5. Płeć i gender jako przedmiot badań psychologii pastoralnej, w: Płeć i gender
  w perspektywie psychologii pastoralnej
  , red. B. J. Soiński WT UAM Poznań 2015, s. 59-77;
 6. Funkcjonowanie psychospołeczne a nawrócenie religijne. „Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio” Człowiek wobec otaczającego świata, 2(22)2015, s. 54-79;
 7. Przyczyny i przebieg procesu uzależnienia a wolność i duchowość człowieka,
  w: Omnia in manus Tuas. XXV-lecie istnienia Prowincji św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, red. F.T. Janka OFM, WT UAM Poznań 2016, s. 207-225;
 8. Kryteria rozeznania i diagnozy opętania. Spojrzenie wielowymiarowe, „Rocznik Filozoficzny Ignatianum” 2016
 9. Emocje i uczucia – pomoc czy zagrożenie dla przeżywania wiary?, w: Wiara otwiera nam drogę i towarzyszy nam na przestrzeni dziejów (LF 8). Współczesne oblicza wiary, Poznań: WT UAM 2016 (oddane do druku)

Referaty i odczyty na sympozjach, konferencjach

Kryzysy tożsamości osobowej w okresie formacji początkowej kandydatów do kapłaństwa i życia konsekrowanego.      XLVII Sympozjum Sekcji Psychologii przy Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski pt. „Współczesne konflikty
i kryzysy egzystencjalne i religijne”, PWSD w Gnieźnie 20-22.09.2015

Emocje i uczucia – pomoc czy zagrożenie dla przeżywania wiary? Konferencja naukowa: Wiara otwiera nam drogę i towarzyszy nam na przestrzeni dziejów (LF 8).Współczesne oblicza wiary, WT UAM Poznań 04.11.2015

Udział w sympozjach i sesjach naukowych

 1. Konferencja naukowa: Troska Kościoła o współczesną rodzinę. Przed synodem zwyczajnym biskupów. WT UAM Poznań 19.09.2015 (uczestnik)
 2. XLVI Sympozjum Sekcji Psychologii przy Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski pt. „Współczesne konflikty i kryzysy egzystencjalne i religijne” PWSD Gniezno 20-22.09.2015 (referent, organizator)
 3. Konferencja naukowa: Wiara otwiera nam drogę i towarzyszy nam na przestrzeni dziejów (LF 8).Współczesne oblicza wiary. WT UAM Poznań 04.11.2015 (referent)
 4. Sesja naukowa z cyklu Dwugłos Nauki na temat: Inżynieria genetyczna człowieka – możliwości i ograniczenia. PAN Poznań 27.11.2015 (uczestnik)
 5. Konferencja naukowa: Różnorodność dróg nauki w praktycznym doświadczeniu. WT UAM Poznań 16.12.2015 (uczestnik)
 6. Sympozjum w ramach Toruńskich Dni Dialogu: Oblicza miłosierdzia, WSFH Toruń 12.03.2016 (uczestnik)
 7. Konferencja naukowa: „Chrzest Polski – wczoraj i dziś”, WT UAM Poznań 8.04.2016 (uczestnik)

Promotor: 1 doktorat: A. Wieradzka-Pilarczyk

4 magisteria

2 licencjaty

Nagrody:

Nagroda zespołowa II stopnia przyznana przez Rektora UAM za osiągnięcia w pracy organizacyjnej

INNA DZIAŁALNOŚĆ

Przewodniczący Sekcji Psychologii przy Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski na kadencję 2013-2018;

Organizator cyklicznych sesji terapeutycznych dla Alumnów DDA z Wyższych Seminariów Duchownych w Polsce (w okresie sprawozdawczym zakończyła się 8. edycja terapii);

Prorektor ds. Administracji w WSFH w Toruniu

 

 


 

o. dr Hieronim B. Stypa OFM

DZIAŁALNOŚĆ PEDAGOGICZNO-DYDAKTYCZNA

WSD OFM we Wronkach: Wstęp do teologii

WT UAM w Poznaniu, Sakramentalność małżeństwa (wykład w ramach Podyplomowych studiów z zakresu przygotowania do życia w rodzinie)

Wykłady okolicznościowe

Cykl wykładów nt. małżeństwa i rodziny Mężczyzną i niewiastą stworzył ich dla DA PLUS oraz duszpasterstwa postakademickiego PULS w Poznaniu

Konferencja dla małżeństw Mądre wychowanie, Przedszkole ss. Nazaretanek, Poznań 27.02.2016

Funkcje spowiednika. Wykład dla najmłodszych kapłanów Prowincji św. Franciszka
z Asyżu, Pakość 30.03.2016 r.

Dynamizm powstawania grzechu nałogowego; Spowiednik wobec grzechów nałogowych w konfesjonale; Problem antykoncepcji w praktyce spowiedniczej. Wykłady wygłoszone w ramach dni formacji dla braci pracujących za granicą, Sinalunga 30.05-02.06. 2016

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Referaty i odczyty na sympozjach, konferencjach

Spowiednik znakiem Bożego miłosierdzia i ojcowskiej czułości Boga. Sympozjum Oblicza miłosierdzia organizowane w ramach Toruńskich Dni Dialogu, WSFH Toruń 12.03.2016 (prelegent)

INNA DZIAŁALNOŚĆ

Wicemagister braci kleryków i juniorystów

Sekretarz Formacji i Studiów Konferencji Północnosłowiańskiej OFM

 


 

o. dr hab. Florencjan Szymański OFM

 

DZIAŁALNOŚĆ PEDAGOGICZNO-DYDAKTYCZNA

WSFH w Toruniu: Proseminarium

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

„Wstań i wyciągnij rękę!”. Analiza narracyjna Łk 5, 17-26; 6, 6-11, w: Omnia in manus Tuas, XXV-lecie istnienia Prowincji Św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych
w Polsce
, Poznań 2016

 


 

o. mgr Salezy Bogumił Tomczak OFM

 

DZIAŁALNOŚĆ PEDAGOGICZNO-DYDAKTYCZNA

WSD OFM we Wronkach: Historia zakonu franciszkańskiego (wykład monograficzny)

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Publikacje:

Jan Kapistran Szysicki, zasłużony bernardyn poznański z przełomu XVII i XVIII stulecia, w: Ecclesia. „Studia z Dziejów Wielkopolski”, t. 9, 2014, s. 127-152,

Junípero Serra, nowy święty franciszkański. „Apostoł Kalifornii” i „Ojciec Ameryki”, „Franciszkański Świat”, nr 3 (83) 2015, s. 18-21,

Szysiecki Jan Kapistran, w: Polski Słownik Biograficzny, t. L/3, zesz. 203, s. 352-354,

Kanonizacja Ludwik i Zelii Martin, Rodziców św. Teresy od Dzieciątka Jezus, „Franciszkański Świat”, nr (84) 2015, s. 22-25,

Polskie czasopisma franciszkańskie poświęcone szerzeniu czci św. Antoniego
z Padwy
, w: Omnia in manus Tuas, Poznań 2016, s. 77-88, „Studia Franciszkańskie” [red.], 25 (2015), ss. 565,

Słowo wstępne, „Studia Franciszkańskie”, 25 (2015), s. 9-10,

Jak powstały „Studia Franciszkańskie”?, „Studia Franciszkańskie”, 25 (2015),
s. 263-296,

Działalność naukowa i pisarska franciszkanów Prowincji św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych w Polsce [red.], Poznań 2016, ss. 199, nlb. 1.

Wprowadzenie, w: Działalność naukowa i pisarska franciszkanów Prowincji św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, Poznań 2016, s. 7-15,

Franciszkanin w UNESCO, „Franciszkański Świat”, nr 1 (85) 2016, s.20-23,

Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach historycznych, w: Wkład bernardynów w Zycie religijno-kulturalne narodu polskiego (wybrane aspekty), Kalwaria Zebrzydowska 2016, s. 27-68.

Udział w sympozjach i sesjach naukowych

Sympozjum „Oblicza miłosierdzia”: Zarys dziejów Prowincji św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, Toruń 12-18 marca 2016 (prelegent)

INNA DZIAŁALNOŚĆ

Redaktor „Studiów Franciszkańskich”

Kustosz Centralnej Biblioteki Prowincji św. Franciszka z Asyżu w Poznaniu

Kustosz Muzeum Prowincji św. Franciszka z Asyżu w Poznaniu

Redaktor „Komunikatów i Wiadomości Prowincji św. Franciszka z Asyżu”