wejherowo2016 Wyższe Franciszkańskie Seminarium Duchowne Wyższe Franciszkańskie Seminarium Duchowne Wyższe Franciszkańskie Seminarium Duchowne Wyższe Franciszkańskie Seminarium Duchowne

Franciszkański Zakon Świeckich

We Wronkach FZŚ powstał  przy klasztorze Ojców Franciszkanów po przybyciu zakonników w 1868r. Ojcowie franciszkanie prowadzili ożywioną działalność duszpasterską wśród mieszkańców miasta i okolic. Z odnalezionych notatek w archiwach wynika, że 2 sierpnia 1880r. została przyjęta do III Zakonu Stanisława Kubiak. Profesję wieczystą  złożyła rok później 2 sierpnia 1881r. i przyjęła imię Róża .Jest to okres, w którym nie istnieje już zakon franciszkanów we Wronkach, jednak w klasztorze pozostał O. Władysław Mulzoff. W roku 1911 została przyjęta do III Zakonu Helena Kucharczyk. W okresie od 1911 roku do 1939 roku III Zakon rozwijał się bardzo prężnie. Czasopismo  franciszkańskie „Szkoła Seraficka” podaje następującą informację o miejscowej wspólnocie, którą zredagował sekretarz  br. Leonard  : W niedzielę 21 marca 1926r. po mszy św. O godz.11 odbyła się uroczystość rodziny franciszkańskiej. 81 członków złożyło profesję, w tym 7 mężczyzn. Podczas profesji  O. Karol  Bik wygłosił naukę i rozbudził w sercach zebranych   zamiłowanie do cnót franciszkańskich. Tego samego dnia została odprawiona msza św. w intencji Trzeciego Zakonu oraz za wszystkich żyjących jak i zmarłych tercjarzy.  Wspólnota wyraziła wdzięczność  O. Karolowi za pracę i trud dla rodziny franciszkańskiej.

W Głosie św. Franciszka w 1929r. ukazało się sprawozdanie z działalności miejscowej wspólnoty Trzeciego Zakonu za rok 1928. Z końcem 1928r. wspólnota liczyła 167 członków oraz 6 nowicjuszy. W ciągu roku zmarł jeden brat i dwie siostry. Zgromadzenia miesięczne odbywały się regularnie w trzecią niedzielę miesiąca . Odprawiono 12 mszy św. Za żywych jak i za zmarłych członków .Staraniem Dyrektora wspólnoty O. Barnaby odbyły się rekolekcje od 23 do 28 marca 1929r. W rekolekcjach uczestniczyła tak duża liczba wiernych, że świątynia franciszkańska nie mogła w swych murach wszystkich pomieścić. Nauki głosili O. Barnaba oraz O. Kapistran z Osiecznej. Rekolekcje zakończyły się bardzo uroczyście komunią św. generalną i błogosławieństwem papieskim. Po rekolekcjach do nowicjatu III Zakonu przyjęto 21 osób a do profesji 6 członków. Wspólnota wyraziła słowa podziękowania Ojcu Dyrektorowi oraz O. Kapistranowi  za przeprowadzenie rekolekcji.

W 1930r. W „Szkole Serafickiej” ukazała się następująca informacja o wspólnocie III Zakonu we Wronkach: wspólnota tercjarska liczyła 195 członków. Zebrania wspólnoty odbywały się regularnie co miesiąc. Wspólnota abonowała 36 egzemplarzy „Szkoły Serafickiej” oraz wykupiła jednego murzynka  1 grudnia 1929r. tercjarze odegrali sztukę teatralną pod tytułem” Róże św. Elżbiety i Ciernista Droga” Sztuka cieszyła się dużym zainteresowaniem. Dochód z tego przedstawienia wspólnota przeznaczyła na utrzymanie chłopców , którzy w klasztorze OO. Franciszkanów przygotowywali się do kapłaństwa.

29 maja 1938r. odbyło się walne zebranie III Zakonu we Wronkach. Ze sprawozdania wynika, że wspólnota liczyła 247 członków, 230 niewiast i 17 mężczyzn. W nowicjacie były 2 osoby. W ostatnim 3- leciu zmarło 10, a wstąpiło do Zakonu 11 osób. W czasie zebrania wybrano nowy zarząd wspólnoty, który składał się z 7 osób.  Wybrano dwóch przełożonych, br. Barłóg był przełożonym dla mężczyzn a s.Kłosówna była przełożoną dla niewiast. Wybrano sekretarza, skarbnika, mistrza nowicjatu i dwóch członków rady.

Po drugiej wojnie światowej wspólnota wznowiła swoją działalność w 1945r.Do 1990r. wspólnota FZŚ liczyła 115 członków. Zachowały się protokoły z zebrań wspólnoty z 1945r. Z protokołów wynika, że zebrania odbywały się raz w miesiącu. Pierwsze zebranie po ciężkich chwilach wojny i swym powrocie do Wronek, jak napisał w protokole brat Wójcik , sekretarz wspólnoty, zwołał O. dr Innocenty. Wygłosił naukę powitalną na temat wznowienia działalności III Zakonu. W tym pierwszym zebraniu uczestniczyło 26 członków .Drugie zebranie wspólnoty odbyło się 21 maja 1945r.. O. Dyrektor zwrócił się z prośbą o pomoc w odnalezieniu rzeczy należących do klasztoru oraz o pomoc dla zniszczonego klasztoru i kościoła. Zarząd wspólnoty uchwalił składkę na ten cel .Na zebraniu wspólnoty w lipcu .omawiano sprawę  powołania kandydatów do III Zakonu oraz do Młodzieży Franciszkańskiej. O. Romuald, gwardian klasztoru zwołał walne zebranie III Zakonu w celu ustalenia ilości członków czynnych oraz zmarłych. Połączono je z organizowaniem grupy Młodzieży Franciszkańskiej. O. Gwardian przybliżył zebranym Regułę i powstanie zakonu franciszkańskiego. Potwierdzono liczbę 50 tercjarzy. O. Gwardian zachęcał do propagowania III Zakonu. Jednogłośnie przyjęto powołanie Młodzieży Franciszkańskiej. Oficjalne przyjęcie do Młodzieży Franciszkańskiej wyznaczono na 12 sierpnia 1945r.

W czasie każdego zebrania O. Dyrektor wygłaszał naukę. Mówił o wielkości Boga i nikczemności człowieka, o pokorze, o wierności Panu Bogu i złożonej profesji.

W październiku 1945r. przed uroczystością św. Franciszka odbyły się rekolekcje dla wspólnoty III Zakonu. Przyjęto 7 nowych członków do nowicjatu.

FZŚ rozwijał się nadal. Odbywały się systematyczne spotkania wspólnoty, w których zawsze uczestniczył asystent i wygłaszał konferencję formacyjną. Asystentami wspólnoty byli kolejni gwardiani klasztoru. Do 1990r.wspólnota liczyła 103 członków. Tercjarze uczestniczyli aktywnie w życiu miejscowego kościoła.

Obecnie wspólnota liczy 30 członków, którzy spotykają się dwa razy w miesiącu. Wydawany jest biuletyn wspólnoty, który zawiera konferencje formacyjne oraz bieżące informacje dotyczące FZŚ. Wspólnota włącza się w pomoc charytatywną i w organizację Dni Kultury Chrześcijańskiej. Członkowie wspólnoty są aktywni na szczeblu regionalnym i narodowym i międzynarodowym.

Należy wspomnieć najdłużej należące osoby do FZŚ w naszej wspólnocie.

W 1990r jubileusz 60 – lecia przynależności do FZŚ obchodziła s. Helena Sobek ,zmarła w 2000r.

W 1998r jubileusz 50 – lecia przynależności do FZŚ obchodziły  s. Stefania Winiecka- zmarła w 2008r. i s. Krystyna Vowie zmarła w 2000r.

W 2010r jubileusz 55 – lecia przynależności do FZŚ obchodziła s. Krystyna Gruszczyńska, która nadal jest aktywnym członkiem wspólnoty.

Wspólnota spotyka się w drugi i ostatni czwartek każdego miesiąca. W drugi czwartek odbywa się spotkanie modlitewno – formacyjne w kościele o godzinie 19.00 a w ostatni czwartek wspólnota gromadzi się na nabożeństwie ku czci św. Franciszka, potem uczestniczy w Eucharystii a po mszy św. odbywa się spotkanie braterskie w auli seminaryjnej .