Wyższe Franciszkańskie Seminarium Duchowne Wyższe Franciszkańskie Seminarium Duchowne

Franciszkański Zakon Świeckich

We Wronkach FZŚ powstał  przy klasztorze Ojców Franciszkanów po przybyciu zakonników w 1868r. Ojcowie franciszkanie prowadzili ożywioną działalność duszpasterską wśród mieszkańców miasta i okolic. Z odnalezionych notatek w archiwach wynika, że 2 sierpnia 1880r. została przyjęta do III Zakonu Stanisława Kubiak. Profesję wieczystą  złożyła rok później 2 sierpnia 1881r. i przyjęła imię Róża .Jest to okres, w którym nie istnieje już zakon franciszkanów we Wronkach, jednak w klasztorze pozostał O. Władysław Mulzoff. W roku 1911 została przyjęta do III Zakonu Helena Kucharczyk. W okresie od 1911 roku do 1939 roku III Zakon rozwijał się bardzo prężnie. Czasopismo  franciszkańskie „Szkoła Seraficka” podaje następującą informację o miejscowej wspólnocie, którą zredagował sekretarz  br. Leonard  : W niedzielę 21 marca 1926r. po mszy św. O godz.11 odbyła się uroczystość rodziny franciszkańskiej. 81 członków złożyło profesję, w tym 7 mężczyzn. Podczas profesji  O. Karol  Bik wygłosił naukę i rozbudził w sercach zebranych   zamiłowanie do cnót franciszkańskich. Tego samego dnia została odprawiona msza św. w intencji Trzeciego Zakonu oraz za wszystkich żyjących jak i zmarłych tercjarzy.  Wspólnota wyraziła wdzięczność  O. Karolowi za pracę i trud dla rodziny franciszkańskiej.

W Głosie św. Franciszka w 1929r. ukazało się sprawozdanie z działalności miejscowej wspólnoty Trzeciego Zakonu za rok 1928. Z końcem 1928r. wspólnota liczyła 167 członków oraz 6 nowicjuszy. W ciągu roku zmarł jeden brat i dwie siostry. Zgromadzenia miesięczne odbywały się regularnie w trzecią niedzielę miesiąca . Odprawiono 12 mszy św. Za żywych jak i za zmarłych członków .Staraniem Dyrektora wspólnoty O. Barnaby odbyły się rekolekcje od 23 do 28 marca 1929r. W rekolekcjach uczestniczyła tak duża liczba wiernych, że świątynia franciszkańska nie mogła w swych murach wszystkich pomieścić. Nauki głosili O. Barnaba oraz O. Kapistran z Osiecznej. Rekolekcje zakończyły się bardzo uroczyście komunią św. generalną i błogosławieństwem papieskim. Po rekolekcjach do nowicjatu III Zakonu przyjęto 21 osób a do profesji 6 członków. Wspólnota wyraziła słowa podziękowania Ojcu Dyrektorowi oraz O. Kapistranowi  za przeprowadzenie rekolekcji.

W 1930r. W „Szkole Serafickiej” ukazała się następująca informacja o wspólnocie III Zakonu we Wronkach: wspólnota tercjarska liczyła 195 członków. Zebrania wspólnoty odbywały się regularnie co miesiąc. Wspólnota abonowała 36 egzemplarzy „Szkoły Serafickiej” oraz wykupiła jednego murzynka  1 grudnia 1929r. tercjarze odegrali sztukę teatralną pod tytułem” Róże św. Elżbiety i Ciernista Droga” Sztuka cieszyła się dużym zainteresowaniem. Dochód z tego przedstawienia wspólnota przeznaczyła na utrzymanie chłopców , którzy w klasztorze OO. Franciszkanów przygotowywali się do kapłaństwa.

29 maja 1938r. odbyło się walne zebranie III Zakonu we Wronkach. Ze sprawozdania wynika, że wspólnota liczyła 247 członków, 230 niewiast i 17 mężczyzn. W nowicjacie były 2 osoby. W ostatnim 3- leciu zmarło 10, a wstąpiło do Zakonu 11 osób. W czasie zebrania wybrano nowy zarząd wspólnoty, który składał się z 7 osób.  Wybrano dwóch przełożonych, br. Barłóg był przełożonym dla mężczyzn a s.Kłosówna była przełożoną dla niewiast. Wybrano sekretarza, skarbnika, mistrza nowicjatu i dwóch członków rady.

Po drugiej wojnie światowej wspólnota wznowiła swoją działalność w 1945r.Do 1990r. wspólnota FZŚ liczyła 115 członków. Zachowały się protokoły z zebrań wspólnoty z 1945r. Z protokołów wynika, że zebrania odbywały się raz w miesiącu. Pierwsze zebranie po ciężkich chwilach wojny i swym powrocie do Wronek, jak napisał w protokole brat Wójcik , sekretarz wspólnoty, zwołał O. dr Innocenty. Wygłosił naukę powitalną na temat wznowienia działalności III Zakonu. W tym pierwszym zebraniu uczestniczyło 26 członków .Drugie zebranie wspólnoty odbyło się 21 maja 1945r.. O. Dyrektor zwrócił się z prośbą o pomoc w odnalezieniu rzeczy należących do klasztoru oraz o pomoc dla zniszczonego klasztoru i kościoła. Zarząd wspólnoty uchwalił składkę na ten cel .Na zebraniu wspólnoty w lipcu .omawiano sprawę  powołania kandydatów do III Zakonu oraz do Młodzieży Franciszkańskiej. O. Romuald, gwardian klasztoru zwołał walne zebranie III Zakonu w celu ustalenia ilości członków czynnych oraz zmarłych. Połączono je z organizowaniem grupy Młodzieży Franciszkańskiej. O. Gwardian przybliżył zebranym Regułę i powstanie zakonu franciszkańskiego. Potwierdzono liczbę 50 tercjarzy. O. Gwardian zachęcał do propagowania III Zakonu. Jednogłośnie przyjęto powołanie Młodzieży Franciszkańskiej. Oficjalne przyjęcie do Młodzieży Franciszkańskiej wyznaczono na 12 sierpnia 1945r.

W czasie każdego zebrania O. Dyrektor wygłaszał naukę. Mówił o wielkości Boga i nikczemności człowieka, o pokorze, o wierności Panu Bogu i złożonej profesji.

W październiku 1945r. przed uroczystością św. Franciszka odbyły się rekolekcje dla wspólnoty III Zakonu. Przyjęto 7 nowych członków do nowicjatu.

FZŚ rozwijał się nadal. Odbywały się systematyczne spotkania wspólnoty, w których zawsze uczestniczył asystent i wygłaszał konferencję formacyjną. Asystentami wspólnoty byli kolejni gwardiani klasztoru. Do 1990r.wspólnota liczyła 103 członków. Tercjarze uczestniczyli aktywnie w życiu miejscowego kościoła.

Obecnie wspólnota liczy 30 członków, którzy spotykają się dwa razy w miesiącu. Wydawany jest biuletyn wspólnoty, który zawiera konferencje formacyjne oraz bieżące informacje dotyczące FZŚ. Wspólnota włącza się w pomoc charytatywną i w organizację Dni Kultury Chrześcijańskiej. Członkowie wspólnoty są aktywni na szczeblu regionalnym i narodowym i międzynarodowym.

Należy wspomnieć najdłużej należące osoby do FZŚ w naszej wspólnocie.

W 1990r jubileusz 60 – lecia przynależności do FZŚ obchodziła s. Helena Sobek ,zmarła w 2000r.

W 1998r jubileusz 50 – lecia przynależności do FZŚ obchodziły  s. Stefania Winiecka- zmarła w 2008r. i s. Krystyna Vowie zmarła w 2000r.

W 2010r jubileusz 55 – lecia przynależności do FZŚ obchodziła s. Krystyna Gruszczyńska, która nadal jest aktywnym członkiem wspólnoty.

Wspólnota spotyka się w drugi i ostatni czwartek każdego miesiąca. W drugi czwartek odbywa się spotkanie modlitewno – formacyjne w kościele o godzinie 19.00 a w ostatni czwartek wspólnota gromadzi się na nabożeństwie ku czci św. Franciszka, potem uczestniczy w Eucharystii a po mszy św. odbywa się spotkanie braterskie w auli seminaryjnej .